Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden van Sitesupplies zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht op  14 januari 2011. Deze voorwaarden gelden voor alle transacties en overeenkomsten die Sitesupplies aangaat met wederpartijen tenzij anders schriftelijk of contractueel overeengekomen.  

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en transacties die betrekking hebben op de relatie tussen Sitesupplies en de wederpartij (huurder, koper of anderszins). Uitzonderingen hierop zijn alleen geldig indien deze zijn geaccordeerd door Sitesupplies of een bevoegde vertegenwoordiger van Sitesupplies.

Artikel 2 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding van Sitesupplies welke blijkt uit de opdrachtbevestiging of het aangaan van de overeenkomst op basis van eerder contractueel vastgelegde afspraken. De door Sitesupplies verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven tenzij de wederpartij binnen 24 uur na verzending maar voor levering van goederen schriftelijk bezwaar indient.

Artikel 3 – Duur van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan conform de op de opdrachtbevestiging vermelde looptijd. Indien er geen einddatum is vermeld op de opdrachtbevestiging loopt de overeenkomst door totdat wederpartij de overeenkomst opzegt met inachtneming dat de goederen betaald dienen te worden tot moment van afmelding.

3.2 Indien wederpartij in welke vorm dan ook in gebreke blijft zijn de goederen direct opeisbaar door Sitesupplies alsmede de penningen die corresponderen met de periode dat goederen ter beschikking hebben gestaan van de wederpartij.

De overeenkomst kan door verhuurder tevens direct worden beeindigd als het geleverde produkt ernstig wordt beschadigd of vernietigd door toedoen of in beheer van de wederpartij of dat het risico voor Sitesupplies wordt verzwaard. Extra kosten die worden gemaakt door het in gebreke blijven van de wederpartij zullen in rekening worden gebracht (zie artikel 6). De gemaakte en veroorzaakte kosten zijn terstond opeisbaar door Sitesupplies.

Artikel 4 – Vervanging

4.1 Sitesupplies is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te laten voeren door derden. Dit kan betekenen dat er een produkt wordt geleverd vergelijkbaar met het aangebodene of bestelde produkt of dienst. Tevens kan het zijn dat er, zoals in het geval van personeel, de voorwaarden van kracht zijn zoals opgesteld door de desbetreffende leverancier van goed of dienst. Deze voorwaarden zullen ter beschikking worden gesteld door Sitesupplies namens de externe leverancier. 

Artikel 5 – Prijzen

5.1 De prijzen zoals vermeld op de opdrachtbevestiging zullen als zodanig berekend worden aan wederpartij exclusief eventuele kosten welke in een later stadium gemaakt dienen te worden door toedoen of op aanvraag van wederpartij.

5.2 Indien de kosten van Sitesupplies stijgen door externe factoren zoals herziene wet- en regelgeving is Sitesupplies gerechtigd de in rekening te brengen prijzen tussentijds te verhogen.

5.3 Alle prijzen zoals vermeld op de website, in brochures of anderszins kenbaar gemaakt zijn exclusief bijkomende kosten voor de logistieke dienstverlening, brandstof, schades, verzekering etc. tenzij anders schriftelijk vastgelegd.

Artikel 6 – Betaling

6.1 De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum.

6.2 Bij het in gebreke blijven van de wederpartij is deze van rechtswege in verzuim en is wederpartij een rente verschuldigd van 1.5% per maand aan Sitesupplies.

6.3 Tevens is er een vergoeding verschuldigd vanwege buitengerechtelijke kosten. Deze vergoeding bedraagt 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 150,=.

6.4 Klachten of reclamaties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk gedaan te worden bij Sitesupplies. Na deze termijn worden de facturen geacht juist te zijn en kan er geen beroep worden gedaan op onjuistheden.

Artikel 7 – Levering en retour

7.1 De bestelde goederen worden geleverd op een locatie welke goed bereikbaar dient te zijn voor de transportmiddelen zoals gebruikt door Sitesupplies of haar leveranciers. Eventuele extra kosten welke gemaakt dienen te worden vanwege het niet bereikbaar zijn van de juiste locatie worden doorberekend aan de wederpartij

7.2 Vanaf moment van levering tot en met 4 werkdagen na beeindiging van de huurperiode is wederpartij verantwoordelijk voor de machine en draagt deze het risico.

7.3 Goederen waarvan de overeenkomst is beeindigd dienen klaargezet te worden op een dusdanige wijze zodat de afdeling logistiek deze goederen kan ophalen op een goed bereikbare locatie. Extra kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt dienen te worden vanwege het niet goed klaar en bereikbaar zetten van de goederen zullen worden doorberekend. Wederpartij dient wel zorg te dragen voor een locatie waar de goederen geen gevaar opleveren voor het goed zelf of de omgeving.

7.4 De terug te leveren goederen dienen aangeboden te worden aan Sitesupplies in de oorspronkelijke gereinigde staat.

Artikel 8 – Eigendom

8.1 Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Sitesupplies is het niet toegestaan de goederen te vervreemden, onder te verhuren, aan derden in gebruik te geven of anderszins te bezwaren ten nadele van Sitesupplies of haar leveranciers.

8.2 In het geval van een kooptransactie blijven alle goederen of diensten eigendom van Sitesupplies zolang de laatste termijn / volledig bedrag niet is bijgeschreven op de rekening van Sitesupplies. Blijft wederpartij in gebreke dan zijn deze goederen direct opeisbaar door Sitesupplies.

Artikel 9 – Gebruik

 9.1 Wederpartij heeft de goederen in goede staat van onderhoud en zonder schades ontvangen. Bij onvolkomenheden ten aanzien van de geleverde goederen dient Sitesupplies door wederpartij per direct schriftelijk op de hoogte gebracht te worden doch uiterlijk binnen 24 uur na levering.   

9.2 Wederpartij dient zorg te dragen voor een juist gebruik van het gehuurde object conform de bedienings- en behandelingsvoorschriften. Tevens dient wederpartij te zorgen voor een juiste beveiliging van de goederen om misbruik te uit te sluiten. Wederpartij is volledig aansprakelijk voor het gehuurde en de gevolgen van het gebruik daarvan.

9.3 De gehuurde goederen mogen alleen bediend of gebruikt worden door personen die in het bezit zijn van aantoonbare ervaring en de benodigde certificaten. Wederpartij heeft de verantwoordelijkheid dat bedienend personeel indien niet aangetrokken via Sitesupplies deze kwalificaties bezit.

9.4 Zonder schriftelijke toestemming van Sitesupplies mogen de goederen niet gebruikt of getransporteerd worden naar een locatie anders dan vermeld op de opdrachtbevestiging.

Artikel 10 – Inspectie, onderhoud en reparatie

10.1 Wederpartij verplicht zich de goederen in eigendom van Sitesupplies of haar leveranciers op eerste verzoek ter beschikking te stellen indien inspectie, onderhoud of reparatie noodzakelijk is. Sitesupplies en haar leveranciers hebben dan ook op voorhand namens wederpartij toegang tot locatie waar de goederen verblijven. Reparaties aan de goederen mogen alleen gedaan worden door Sitesupplies of de eigenaar van de goederen tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

10.2 Sitesupplies en haar leveranciers dragen zorg voor het onderhoud. Uitzondering hierop is het dagelijkse onderhoud inclusief te maken kosten waaarvoor wederpartij zorg dient te dragen (oliepeil, accuwater etc.).

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Sitesupplies heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten en komt niet in verzuim indien zij verhinderd is om de verplichtingen na te komen door omstandigheden die buiten de invloedssfeer liggen van Sitesupplies of rederlijkerwijs niet te voorzien waren bij het aangaan van de overeenkomst.

11.2 Indien de opschorting van verplichtingen een langdurig of permanent karakter krijgt danwel blijvend onmogelijk is gebleken dan hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden op dat deel dat nog niet is uitgevoerd zonder dat één der partijen recht heeft op een schadevergoeding.

Artikel 12 – Zekerheid

12.1 Sitesupplies zal op ieder moment mogen verlangen dat de wederpartij bij machte is te voldoen aan de gestelde (financiële) tegenprestaties. Zonder deze zekerheid is Sitesupplies niet gedwongen het bestelde te leveren of de prestatie voort te zetten.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Op alle gehuurde goederen met aandrijving is een verzekering afgelosten conform de W.A.M. (Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen) door Sitesupplies of de eigenaars van de goederen. Het van toepassing zijnde eigen risico bedraagt € 2500,= per geval welke voor rekening komt van de wederpartij.

13.2 Mocht er een schadevoorval zijn dan dient dit binnen 24 uur na dit voorval schriftelijk gemeld te worden aan Sitesupplies.

13.3 In het geval van opzet of (bewuste) roekeloosheid van wederpartij of diens werknemers / ingeschakelde personen zal de geleden schade op grond van de WAM verzekering op de wederpartij verhaald worden.

13.4 Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan de geleverde goederen zoals diefstal, verduistering en vervreemding ten tijde van de periode dat de goederen ter beschikking staan van wederpartij tot en met 4 werkdagen na afmelding.

13.5 Wederpartij is tevens aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan met de geleverde goederen aan personen of objecten.

13.6 Wederpartij is aansprakelijk voor personenschade geleden door de bestuurder van het geleverde object dat een ongeluk veroorzaakt.

13.7 Wederpartij draagt het risico voor de te hijsen lasten in het geval van heftrucks, verreikers, hijskranen en soortgelijk hijs en hefartikelen. Deze zijn niet verzekerd door Sitesupplies of haar leveranciers. Wederpartij dient hier zelf een verzekering voor af te sluiten.

13.8 Zaken als stagnatieschade, gevolgschade, gederfde winst en schades veroorzaakt door wederpartij of diens werknemers en ingeschakelde personen worden niet vergoed.

13.9 Door wederpartij bestaat de mogelijkheid tot het afsluiten van een Casco verzekering welke zal worden berekend voor een tarief van 6% van de bruto huursom. Dit met inachtneming van het eigen risico van € 1500,= per schadegeval en € 2500,= in het geval van diefstal, verduistering of vervreemding. Wederpartij is vrij om de goederen elders te verzekeren.

Artikel 14 – Ontbinding

14.1 Sitesupplies heeft het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden in het geval dat;

a. wederpartij zijn verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

b. het faillisement over wederpartij wordt aangevraagd of uitgesproken;

c. wederpartij surséance van betaling aanvraagt ;

d. beslag wordt gelegd op het vermogen van de wederpartij of op andere wijze de geheel of gedeeltelijk beschikking over zijn vermogen kwijtraakt.      

14.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden dan blijft wederpartij volledig verplicht de in rekening gebracht bedragen alsmede nog in rekening te brengen bedragen te betalen. Alle kosten zijn per direct opeisbaar inclusief schadevergoedingen en eventuele buitengerechtelijke kosten.

Artikel 15 – Overdracht rechten en plichten

15.1 Sitesupplies heeft het recht het eigendom van de geleverde of te leveren goederen en alle rechten en plichten uit de overeenkomst met de wederpartij over te dragen aan een andere partij.

Artikel 16 – Rechtskeuze en forumkeuze

16.1 Op deze voorwaarden en alle gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen tussen partijen die betrekking hebben op overeenkomsten en / of transacties of alles wat daarmee verband houdt zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Sitesupplies.

Algemene voorwaarden van Sitesupplies zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht op  14 januari 2011. Deze voorwaarden gelden voor alle transacties en overeenkomsten die Sitesupplies aangaat met wederpartijen tenzij anders schriftelijk of contractueel overeengekomen.